Licence programmu nodrošinājuma izmantošanai galalietotājam.
№ NN/NNNN/N

    Programmu nodrošinājums:
  • "Automatizētā grāmatvedības uzskaites sistēma ASGL web",
  • "Realizācijas un merketinga sistēma ASMT web",
  • "Automatizētā grāmatvedības uzskaites sistēma ASGL 1.2.",
  • "Realizācijas un merketinga sistēma ASMT 2.2",
  • "Darba algas aprēķina sistēma ASRZ 3.2",
  • "Uzņēmuma darbības analīzes sistēma ASAN 1.0"

(iekļaujot nesējus un drukas materiālus) @ Copyright 1991-2005 SIA “AS Sistēmas”. 
    Visas tiesības ir rezervētas un aizsargātas sakarā ar Latvijas Republikas autortiesību sargājošiem likumu normatīviem, starptautiskām vienošanām par intelektuālā īpašuma tiesībām, kā arī citām piemērojamām nacionālām un starptautiskām tiesībām. Vienīgais dotā programmu nodrošinājuma īpašnieks ir SIA “AS Sistēmas”.

    1. Programmu nodrošinājuma (PN) izmantošanas noteikumi. 

    Jums ir tiesības instalēt un izmantot doto programmu nodorošinājumu tikai konkrēta uzņēmuma (firmas, iestādes) ietvaros uz lokāla datora, lokāla konkrēta uzņēmuma tīkla ar neierobežotu datoru skaitu.
    Jums ir tiesības iztaisīt vienu PN kopiju tikai rezerves kopēšanas vai arhivēšanas nolūkos. Rezerves PN kopija ir nepieciešama tā sabojāšanās gadījumā. Rezerves kopiju nedrīkst izmantot nekādos citos nolūkos.
    Jūs varat doto PN izmantot tikai kā nedalāmo veselo vienību. PN komponentu sadalījums un to izmantošana pa daļām uz vairākām iekārtām ir aizliegti.
    Dotās Licences darbības laiks nav ierobežots.

    2. Izmantošanas ierobežojumu apraksts.

    Jubkura PN izplatīšana ir aizliegta. Zem PN izplatīšanas ir domāta trešo personu piekļūšana pie nesējiem ar PN vai jebkura veida reproducēšana (atveidošana) PN komponentu, tai skaitā tīkla un/vai citādi, kā arī pārdodot, nododot uz laiku lietošanā, ķīlā, nomā, aizdevumā, mantojumā.
    Jums ir aizliegts nodot tiesības uz PN izmantošanu trešām personām.
    Aizliegts sniegt grāmatvedības pakalpojumus, izmantojot piešķirto PN.

    3. Tehniskā atbalstīšana.

    SIA “AS Sistēmas” var sniegt PN tehniskās atbalstīšanas un uzraudzīšanas pakalpojumus, saskaņā ar SIA “AS Sīstēmas” noteiktiem dotā PN tipa uzraudzīšanas un tehniskās atbalstīšanas noteikumiem. 
    Jaunas PN versijas Jūs varat saņemt tikai iegādājoties tās vai dotā PN tipa uzraudžīšanas līguma ar SIA “AS Sistēmas” ietvaros.

    4. Ierobežota garantija.

    Ierobežota garantija ir vienīgā Jums dotā atklāta garantija, kura aizvieto jebruras citas, minētās dokumentācijā vai uz iepakojuma, garantijas. Nekāda cita veida vienošanās (mutiska vai rakstiska) nevar paplašināt dotās garantijas ietvarus.
    PN tiek piegādāts “tāds, kāds tas ir”. SIA “AS Sistēmas” negarantē, ka PN nesatur kļūdas vai drukas kļūdas.
    SIA “AS Sistēmas” negarantē savstarpējo PN darbu ar citu izgatavotāju programmu nodrošinājumu un iekārtām, sevišķi ar tiem, kuri iz izlaisti vēlāk nekā dotais PN.
    SIA “AS Sistēmas” nenes nekādas atbildības par tiešiem vai netiešiem zaudējumiem, iekļaujot nesaņemto peļņu, konfidenciālās informācijas noplūdi, kas var rasties sakarā ar dotā PN izmantošanu vai izmantošanas neiespējamību, tai skaitā PN komplekta kļūdu vai drukas kļūdu rezultātā.
    SIA “AS Sistēmas” nedod nekādas atklātas vai domātas garantijas sakarā ar PN piemērošanu galalietošanai.

 


Latvija, Rīga, Pīkola iela 29, tālrunis (+371) 29220354