Kompleksā grāmatvedības uzskaites sistēma internetā
АSGL web.

1. Vispārējās ziņas.

   Grāmatvedības uzskaites sistēma (programmas kompleks) ASGL web (online) ir kārtējā AS saimes sistēmu versija. Pēc sistēmas nosaukuma izriet ka tā strādā Interneta vidē (online. cloud computing), zem jebkura Browser(a) un, sekojoši, jebkurā operētājsistēmas vidē. 
    Ierobežojumi:

 • pēc lietotāju skaita - nav;
 • pēc lokālo datoru skaita - nav;
 • pēc operētājsistēmām - nav;
 • pēc teritoriālā izvietojuma - nav;
 • vienīgais: datoram ir jābūt pieslēgtam pie Internet tīkla.

    Sistēma noregulējas jebkuram kontu plānam un ietver visas grāmatvedības operācijas no pirmdokumentu ievada līdz jebkura veida atskaišu saņemšanai, var tikt izmantota jebkuru uzņēmumu un organizāciju grāmatvedības uzskaites veikšanai:

 • budžeta organizācijas;
 • ražošanas uzņēmumi, kuri izlaiž pašražoto produkciju;
 • celtniecības un remonta uzņēmumi;
 • autotransporta un autoremonta uzņēmumi;
 • tirdzniecības uzņēmumi (tai skaitā vairumtirdzniecības bāzes);
 • uzņēmumi, kuri sniedz pakalpojumus citiem uzņēmumiem un iedzīvotājiem;
 • sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi u.c.

    Konkrēti sistēmā ir realizētas pasūtījumu un objektu pašizmaksas aprēķina metodes. Protams, ir realizēta iespēja darbam ar jebkurām valūtām, kā arī ir ietverti grāmatvedības uzskaites pamatnoteikumi un nepieciešamās atskaites (galvenokārt memoriālā formā). Sistēmā ir funkciju grupa, kura īpaši ir izveidota atskaišu sagatavošanai saskaņā ar Latvijas Republikas likumos noteiktiem normatīvajiem dokumentiem.
    ASGL web, tāpat kā iepriekšējā ASGL versijā ir realizēta un paplašināta dokumentu aprakstītāju koncepcija, tas nozīmē ka katrs jauns dokuments tiek izveidots pamatojoties uz attiecīgo tā aprakstītāju. Pilns dokumentu aprakstītāju komplekts pēc būtības attēlo konkrēta uzņēmuma grāmatvedības metodiku. Tāda pieeja krasi samazina kļūdu skaitu, jo aprakstītājs kontrolē dokumenta ievadīšanas korektumu, nav nepieciešami kvalificēti grāmatveži, ir pietiekami rēķinvedi-operātori, tas nozīmē, ka izpildītājiem ir liegta iespēja pārkāpt uzskaites robežas, kas ir noteiktas konkrētā uzņēmuma grāmatvedības metodikā. Protams, ka galvenais grāmatvedis, kurš nosaka uzņēmuma grāmatvedības metodiku, sastāda dokumentu (kontējumu) aprakstītājus, ir nepieciešams, bet viņš var strādāt ne tikai darba vietā (ofisā), bet arī mājās, vai jebkurā citā vietā, kā arī nepilnu darba dienu. Protams, arī operātoriem nav obligāti atrasties darba (ofisa) telpās, tie var strādāt arī mājās, ja Jūs atrisināsiet tiem operatīvu dokumentu piegādi uz vietas.
    Saikne ar bankām ir realizēta pēc FiDAViSta formāta, eksports uz VID EDS ir realizēts XML formātā.
    Ir realizēta iespēja pamatatskaišu eksportam Excel vai Calc, kā to nosaka Latvijas Republikas likumdošana. Bet saskaņā ar dotās likumdošanas, kā arī ar daudziem citiem tās aspektiem rodas grūtības. Pēc savas pieredzes zinu, ka maniem klientiem ļoti bieži zog komercinformāciju, un visērtāk to ir zagt elektronisko tabulu formātā. Kontaktējoties ar ārzemju kolēģiem-grāmatvežiem, sapratu, ka civilizētās valstīs sistēmas ir izstrādātas un noregulētas tādā veidā, lai pat nepieļautu par jebkādas domas par zagšanas iespēju. Kā man pateica viens kolēģis: "Vai tu domā, ka pie mums nezagtu, - vēl kā zagtu, ja būtu tāda iespēja".
   Realizēto ASGL web izejas formu koncepcija, tika pirmatnēji realizēta pēdējā ASMT 2.0 versijā - izejas formas veidojas vienkāršā HTML-redaktorā un pēc tam programma tajos ievieto datus, un tāpēc formu ārējas izskats nav principiāls.

    2. Aizsardzība.

    ASGL web datu bāze ir realizēta PostgreSQL datu bāzes pārvaldības sistēmā dBase. Datu bāze ir pietiekami aizsargāta (kaut sistēma var darboties arī jebkurā citā SQL datu bāzes pārvaldības sistēmā dBase). Vissvarīgākie dati bāzē ir šifrēti (tāpat kā vecajā ASGL versijā, kuru līdz šim brīdim neviens nav uzlauzis, kaut mēģinājumi ir bījuš, bet tā ari palikuši bez panākumiem). Protams web-serveris APACHE, un uz servera UNIX, bet ne WINDOWS. Kā arī nepieciešams kvalificēts sistēmu programmētājs. Ja Jūs vēlaties super drošību, ieslēdziet SSL (bet tas ietekmēs sistēmas ātrdarbību). Ja vēlaties super-super drošibu un ātrdarbību, ierīkojiet savu tīklu - intranet, bet bez izejas ārpasaulē, tāds variants ir ļoti klapatīgs. Toties tie ir ārējie faktori.
    Pamatfaktors, pēc mana uzskata, ir pareiza uzņēmuma vadības politika. ASGL  ir paredžēti  gan piekļūšanas sankcijas un piekļūšanas sadalīša, gan daudzdažādi aizsardzības veidi, bet tie visi ir bezjēdzīgi, ja uzņēmuma vadība tos neievēro. Piemēram: visiem ir zināms, ka noliktavas pārziņi strādā ar pašizmaksu, bet menedžeri ar realizācijas cenām. Viendien izsauc mani viens galvenais grāmatvedis (pietiekami spēcīgs profesionālā attieksmē) un pieprasa dot iespēju noliktavas pārzinim koriģēt realizācijas cenas. Biju spiests apmierināt prasību, jo par grāmatvedības kārtošanu atbild uzņēmuma galvenais grāmatvedis, bet par kādu aizsardzību te var būt runa... Manā praksē ir tikai viens gadījums, kad uzņēmuma vadība ir realizējusi piekļūšanas sankciju un piekļūšanas tiesību un pienākumu sadalījuma standarta shēmu gan grāmatvedībā, gan noliktavā. Pēc mana viedokļa, tas ir galvenā grāmatveža un vecākā menedžera nopelns. Dotās sistēmas ieviešana ilga divus gadus, nomainījās gandrīz vai visi darbinieki, kuriem vajadzēja strādāt ar sistēmu, bet rezultātā viss sāka darboties nevainojami un vēl ar kādu atdevi (kaut uzņēmums nav no mazajiem). Realizācija ne tikai nesamazinājās (ar ko galvenokārt biedēja vecie atbrīvotie darbinieki), bet pat pieauga. Galvenam grāmatvedim atbrīvojās laiks un beidzās liekas "galvas sāpes". Visi dokumenti tiek nodoti grāmatvedībā laicīgi a ne ar gada nokavējumu. Noliktavā nekādu negatīvo atlikumu, nekādas šķiru samaiņas. Sekojoši, pēc mana viedokļa, galvenais aizsardzības faktors ir cilvēciskais.
    Tagad par ASGL web aizsardzību. 

 • Tāpat kā iepriekšējā ASGL versijā ir paredzēti  15 piekļūšanas līmeņi ar dažādām tiesībām. Turklāt jaunajā sistēmā ir iespēja katrai operāciju grupai nozīmēt savu piekļūšanas līmeni. ASGL web daļa no visatbildīgajākām noregulēšanas funkcijām ir pārnesta no  ASGL  kompleksā AS UTIL web, piekļusanai pie kura  ir nepieciešama arī sava sankcija ar paroli. 
 • Sistēma var darboties kā tiešā kļūdainu dokumentu izdzēšanas režīmā, tā arī ar "dzēsto" dokumentu statusa piešķiršanu, tāda dokumentu grupa tiek izslēgta no bilances, bet tos vienmēr var caurskatīt lietotājs ar galvenā grāmatveža piekļūšanas sankciju.
 • Katrs ievadītais sistēmā dokuments saglabā savu vēsturi, t.i. kurš un kad ir ievadījis doto dokumentu, kurš un kad ir to koriģējis, kurš un kad to izdzēsis. Visus minētos datus var caurskatīt lietotājs ar galvenā grāmatveža piekļūšanas sankciju.
 • Sistēmā ir paredzēts tāds parametrs, kā dienu skaits (no tekošā datuma) kura laikposmā drīkst ievadīt un koriģēt informāciju. Šī parametra vērtība var būt no 0 līdz 99. Ja vērtība ir 0, tas nozīmē ka parametrs nav uzdots, šai gadījumā var ievadīt un koriģēt informāciju sākot ar pēdējo atlikumu datumu.

   

    3. Sistēmas cena.

        Ir paredzēti sekojošie ASGL web iegādes veidi:

 • Sistēmas iegāde īpašumā un tās ekspluatācija ne uz  SIA "AS SISTĒMAS" serveriem.
  Tādas iegādes veida priekšrocība ir tas, ka Jums ir iespēja sistēmas ekspluatēšanai lokālā INTRANETA ietvaros, t.i. būs nodrošināta maksimāla sistēmas aizsardzība, teorētiski ātrāka darbība, kā arī neatkarība no INTERNET-provaideriem.
  Toties  pie tādas iegādes veida trūkumiem ir jāpieskaita:
  • Sistēmas cena.    
   Es esmu godīgs nodokļu maksātājs, sakarā ar to es novērtēju sistēmu salīdzināmās Latvijā cenās, proti LR  Valsts kontroles vadītāja divu mēnešalgu apmērā, t.i.:  10000 EUR (kā mēdz teikt viens no maniem draugiem : "Es ilgi domāju, un sirds man ieteca").
  • Tradicionālā (t.i. ļoti palēnināta pēc reaģēšanas laika posma) lietojumprogrammu uzturēšanas sistēma.  
  • Ir jāalgo kvalificēts sistēmu programmētājs, bet Latvijā to, diemžēl, ir palicis ļoti maz (pārsvarā jau aizbraukuši uz ārzemēm), pietam tie kas ir palikuši izmaksā dārgi, jāuztur labus datorserverus, UPS u.c. 
  • Katru mēnesi par sistēmas uzraudzīšanu jāmaksā 100  EUR mēnesī. Protams, lietotājam ir iespēja atteikties no sistēmas uzraudzīšanas, bet nekas nepaliek nemainīgs, - ar laiku mainās kā likumdošana tā arī sistēma.
  • Klientiem, kuri uz ASGL web iegādes brīdi jau lieto jebkuru no AS sistēmām un maksā par to uzraudzīšanu, ir  paredzēta atlaide jaunās sistēmas iegādei 50% apmērā, ASGL web viņiem izmaksās  5000 ЕUR. 
 • Sistēmas iegāde ar noteikumu, ka datu bāze un programmu nodrošinājums glabājas uz AS SISTĒMAS serveriem (sistēmas iznomāšana).
  Sākot ar 2012.gada 1.janvāri ņemot vērā, ka pasaulē tiek uzkrāta pieredze mākoņu sistēmu ekspluatācijā un veidojas to izmantošanas izcenojumu sistēma, mēs ieviešam jaunu lietotājam saprotamāku izcenojumu sistēmu.
  • Nomas maksas summa nav atkarīga no AS sistēmu skaita (uz doto brīdi ekspluatācijai ir gatavas: ASGL, ASMT, AS-shop), nav nozīmes kurā vietā atrodas datori uz kuriem Jūs strādāsiet (Latvijā, Krievijā, ASV u.t.t.), kādā diennakts laikā, bet apmaksas summa ir atkarīga no trafika. Iepriekš novērtēt trafiku ir sarežģīti, tāpēc mēs uzskatām, gadījumā ja ar mūsu sistēmām vienlaicīgi strādā 5 cilvēki, tad Jūs iekļaujaties bāzes cenā, bet ja vairāk cilvēku - tad cena tiek noteikta katram atsevišķam gadījumam.
   Mūsu pienākumos ietilpst:
  • Serveru diennakts darbības nodrošināšana.
  • Savlaicīga sistēmu programmatūras atjaunošana uz serveriem.
  • Savlaicīga AS sistēmu programmu nodrošinājuma izmaiņa sakarā ar likumdošanas izmaiņām, vai sistēmu tehnoloģijas uzlabošanu.
  • Datu drošas aizsardzības nodrošināšana.
  • Ikdienas lietotāja datu arhīva kopēšana, to uzglabāšana 30 kalendāro dienu laikā uz 2 dažādiem serveriem.
  • Konsultatīvās palīdzības sniegšana kā grāmatvedības uzskaites jautājumos, tā arī AS sistēmu ekspluatācijas jautājumos (konsultācijas tie sniegtas online režīmā pa telefonu, Skype, E-mail un t.t.)
  • Klientu datu atjaunošana no arhīva kopijām (pēc pieprasījuma).
  • Gadījumā, ja lietotājs izbeidz darbu ar AS sistēmām, bet vēlas izmantot sistēmu informāciju, viņam ir iespēja noslēgt ar izstrādātāju līgumu par datu glabāšanu un to pārskatīšanu. Tāda līguma cena ir 100 EURO mēnesī.
   
  Pie tādas iegādes veida priekšrocībām ir jāpieskaita:
  • Lietojumsistēmu uzturēšana pie mākoņu izmantošanas iziet uz jaunu kvalitatīvo līmeni. Faktiski uzturēšana tiek veikta ONLINE režīmā. Jebkuras ārštata situācijas, kuras novēršanai ir nepieciešama mūsu iejaukšanās, ir vajadzīgs minimāls laika posms. Jums tikai ir jāsazinās ar mums (telefoniski, e-mail, Skype u.t.t.) un jāpaziņo par problēmu. Mēs tai pašā brīdī konstatēsim problēmu un to novērsīsim. 
  • Zemāku sistēmas izmaksu. Sistēmas nomas maksā ietilpst arī tās uzraudzīšana. Un tas viss bez sociālā un ienākuma nodokļa no programmētāju darba algas, bez rūpēm par datorserveru iegādi un to uzturēšanu.
  • Pirmatnējā sistēmas uzstādīšana sastāda: klientiem, kuri ir mūsu uzraudzīšanā  - 150  EUR, visiem pārējiem pircējiem - 300 EUR.
  • Nav kvalificētā sistēmu programmētāja atalgojuma,  visādu serveru iegādes, to uzturēšanas u.c. izdevumu.
  • Gadījumā, ja notiek ārštata situācija (izņemot pārtraukumus INTERNET vidē, - šajā gadījumā ir jagriežas pie Jūsu provaidera), mēs varam to novērsts minimālajā laika posmā. Visas sistēmas izmaiņas tiek ieviestas automātiski, tiklīdz tās tiek izstrādātas.
  • Tāda tehnoloģija nav jauna, tā veiksmīgi tika izmantota laika posmā no 1985. līdz 1991. gadam, kad mēs izstrādājām darba algas aprēķina sistēmu ASRZ, kura darbojās analoģiskā režīmā. Rīgas lielajos uzņēmumos tika izvietotas attālās stacijas ЕС-7920, kuras pa modemiem savienojās ar centrālo mašīnu skaitļošanas centrā Rīgā, Dzelzavas ielā 74, un tādā veidā strādāja, starp citu, ļoti veiksmīgi. Tā kā viss jauns ir veiksmīgi aizmirstais vecais.

    4. Apmācība. Dabīgi, ka jauns uzņēmums vēlas lai personāls būtu apmācīts darbam ar sistēmu ("veciem" klientiem tas nav nepieciešams, jo pēc saviem pamatprincipiem ASGL web atbilst iepriekšējai versijai). Lietotāju apmācība darbam ar sistēmām  - 86 EUR stundā.

    5. Sistēmas noregulēšana. Katrs uzņēmums savā ziņā ir unikāls, un kaut mēs piegādājam sistēmu ar standarta noregulēšanu (tas ir tā sakot Latvijas Republikas kontu plāna tipveida šablons) to ir nepieciešams noregulēt konkrētā uzņēmuma vajadzībām. Tāda pakalpojuma cena uzņēmumiem, kuri izmanto Latvijas Republikas tipveida kontu plānu sastāda 300 EUR. Klientiem, kuri jau ir mūsu uzraudzīšanā paredzēta atlaide 50%, t.i sistēmas noregulēšana izmaksās 150 EUR (kaut parasti tādas nepieciešamības nerodas). Uzņēmumiem, kuri strādā ar jebkuriem citiem kontu plānu veidiem, dotā pakalpojuma cena tiks noteikta pēc savstarpējas vienošanās.

    6. Datu pārnešana. Ir realizēta datu pārnešanas iespēja no sistēmām ASGL un ASMT  ASGL web sistēmā. Šī pakalpojuma cena sastāda 600 EUR. Klientiem, kuri jau ir mūsu uzraudzīšanā paredzēta atlaide 50%, t.i datu pārnešana izmaksās  300 EUR. Datu pārnešana tiek izpildīta vienas diennakts laikā.

    Visas cenas ir uzrādītas bez PVN.

Demo-versija ASGL web.

   Lābākie sistēmas darbībai ir Interneta Browseri: FIREFOX, OPERA, NETSCAPE NAVIGATOR.   INTERNET EXPLORER - ir īpatnējs Browseris, kurš darbojas pēc saviem likumiem un kurš neivēro vispārīgi pieņemtos standartus (strādāt ar viņu ir nevisai ērti). Vislabākais INTERNET EXPLORER izmantojums ir ar tā palīdzību ieinstalēt datorā FIREFOX. Zem SAFARI, sistēma nav pārbaudīda, tāpēc brīdinu, ka var rasties "bērni". Ļoti daudz kas ir atkarīgs no Browsera noregulēšanas. Gadījumā, ja Jums kaut kas neizdodas, - mēģiniet mainīt Browsera noregulēšanu. Brauseram ir jāatļauj atvērt  POP-logus (saitam demo.assystem.lv ir jāpazemina aizsardzības līmeni). Ja Jūs uzskatiet ka pie Jums kaut kas tieši tāpat kā iepriekš neadekvāti strādā ir noderīgi iztīrīt kešatmiņu.
Login iekļūšanai sistēmā: demo, password: guest. Obligāti jāizvēlas sistēma ASGL. Lietotāji, kuri ir jau strādājuši ar AS Kompleksa sistēmām, var ieiet sistēmā ar standartām AS Kompleksa parolēm un uzreiz saņems daudz vairāk iespēju. Demo-versijas datu bāze ir izveidota maza, bet dokumentu skaitu variet aplūkot paši funkcijā - "Dokumentu pārskats". Dati bāzē ir zaudējuši individuālās īpatnības. Piemēram, bilances datiem par 1.5 gada laika posmu ir japarādas uz ekrāna aptuveni 5 sekunžu laikā. Gadījumā , ja uz Jūsu datora tie parādās ilgāk, tad Jums ir problēmas ar Internet savienojumu.

   Novēlam veiksmīgu darbu.

 


Latvija, Rīga, Pīkola iela 29, tālrunis (+371) 29220354